Syringa vulgaris – španski bezeg

Syringa vulgaris - španski bezeg 01

Syringa vulgaris - španski bezeg 02

Syringa vulgaris - španski bezeg 03

Syringa vulgaris - španski bezeg 04

Syringa vulgaris - španski bezeg 05

Syringa vulgaris - španski bezeg 06

Syringa vulgaris - španski bezeg 07

Syringa vulgaris - španski bezeg 08